Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.klotinkfit.com, ktorého prevádzkovateľom je:

KlotinkFit s.r.o.
Hurbanova 985
019 01, Ilava

IČ: 53578813
DIČ:  2121429398
IČ DPH: SK2121429398

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41411/R

Obchodné podmienky spoločnosti KlotinkFit s.r.o.

I. Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1. Prvá časť týchto VOP (na účely prvej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je Klotinkfit s.r.o. , so sídlom Hurbanova 985, 019 01 Ilava , Slovenská republika, IČO 53 578 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka č. 41411/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín, Odbor výkonu dohľadu, konktaktné údaje: e-mail: tn@soi.sk, telefónne číslo: 032/640 01 09.

1.2. Kupujúcim sa v zmysle prvej časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci ďalej aj samostatne „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“).

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť:

a. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a

b. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Kupujúci má najmä povinnosť:

a. prevziať tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) označenej ako „Potvrdená“ alebo podobným, významovo rovnakým označením. V prípade zistenia vyššej ceny si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie o zaevidovaní objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

4. DOJEDNANIA O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“) jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. dobierka,
b. platba v hotovosti alebo kartou na odbernom mieste,
c. platba kartou online.

4.2. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. Prípadné poplatky za doplnkové služby sú v objednávke aktualizované podľa výberu doplnkových služieb kupujúcim priebežne, nikdy však až po odoslaní objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.3. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

5.3. Možnosti dopravy a detailné a aktualizované informácie o podmienkach dopravy sa nachádzajú v e-maile, ktorý kupujúci dostal po objednaní tovaru. Pre niektoré objednávky nemusia byť k dispozícii všetky druhy dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.4. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu.

5.5. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému predávajúci nadobúda právo voľne disponovať. 

5.6. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste alebo z dôvodu nepreukázania oprávnenia prevziať tovar), všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci ho neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

7.2. Pre vybavovanie reklamácií platí tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka a bol kúpený prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru predávajúcemu.

7.5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne v listinnej alebo elektronickej podobe bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu elektronicky, pričom tovar doručí predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedeným nižšie, alebo v listinnej podobe spolu s reklamovaným tovarom jedným zo spôsobov uvedeným nižšie. Spôsoby uplatnenia reklamácie:

a. Doručenie reklamačného formulára a reklamovaného tovaru do reklamačného strediska na adrese (ďalej len “reklamačné stredisko”):

KlotinkFit s.r.o.
Hurbanova 985
019 01, Ilava
Slovensko

7.6. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť s prihliadnutím na jeho povahu a na povahu reklamovanej vady. 

7.7. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kupujúci je ďalej povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

7.8. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, kedy kupujúci doručil predávajúcemu:

a. formulár na uplatnenie reklamácie,

b. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva

7.9. Reklamačný formulár tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a kupujúci ho môže vyplniť  elektronicky na tomto odkaze: https://klotinkfit.com/sk/support/returns/.

7.10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (vrátane e-mailu), ktoré obsahuje deň začatia reklamácie, kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho, popis vád tovaru, spôsob vybavenia reklamácie, ktorý zákazník preferuje a poučenie o právach, ktoré zákazníkovi vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie o uplatnení reklamácie“).

7.11. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď. V prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.12. Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitejších prípadoch do 5 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

7.13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prvom rade, ale predávajúci tovar opraví, ak je to možné.

7.14. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a. ak kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil od predávajúceho,
b. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c. uplynutím záručnej doby tovaru,
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
f. Neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g. poškodením tovaru prirodzeným opotrebením, náhodnou skazou alebo zhoršením,
h. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, elektrinou alebo zásahom vyššej moci.

7.15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru
b. výmenou tovaru
c. vrátením kúpnej ceny
d. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny
e. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.16. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.17. Po vybavení reklamácie inak než vrátením kúpnej ceny predávajúci vráti reklamovaný alebo dodá vymenený tovar kupujúcemu. Ak si kupujúci tento tovar neprevezme v primeranej lehote, predávajúci ho vyzve, aby tak učinil v dodatočnej primeranej lehote určenej predávajúcim, spravidla do jedného mesiaca. 

7.18. Záručná doba je 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“) za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Vady tovaru a z nej vyplývajúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

7.19. Použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý bol používaný, neobsahuje všetky časti alebo je kozmeticky alebo funkčne poškodený (ďalej len „použitý tovar”). 

7.20. Záručná doba na všetok použitý tovar je 24 mesiacov, ak nie je pre konkrétny tovar v e-shope uvedená dlhšia záručná doba.

7.21. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho opravy.

7.22. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. 

7.23. Ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho buď odstránením vady alebo výmenou tovaru.

7.24. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (viac ako dvakrát) alebo pre väčší počet vád (viac ako dve) tovar riadne užívať.

7.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim pri reklamácii.

7.26. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, môže kupujúcemu navrhnúť, že vady odstráni na náklady kupujúceho. Kupujúci nie je povinný takýto návrh prijať.

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Zásady ochrany osobných údajov


Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese:
www.klotinkfit.com  je Klotinkfit , s.r.o., so sídlom Hurbanova 985, 019 01 Ilava, IČO: 53578813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 41411/R (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súkromie užívateľov navštevujúcich internetovú stránku www.klotinkfit.com je pre spoločnosť mimoriadne dôležité. Osobné údaje užívateľov sú spracúvané a využívajú sa len na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne internetovej stránky www.klotinkfit.com .

 

Účely a právne základy spracúvania

Osobné údaje spoločnosť spracováva na účely:

poskytovania odpovedí na otázky uvedené v kontaktnom formulári https://klotinkfit.com/sk/support/contact/  ; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a zaslaním kontaktného formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov;zaradenie do databázy na odoberanie newslettera – právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov;

1. vybavenia objednávky – právnym základom spracúvania osobných údajov je uzavretie zmluvy

2. organizovanie spotrebiteľských súťaží na Facebooku a Instagrame – právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov;

3. marketingu vlastných služieb spoločnosti - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov;

4. výberového konania - v prípade ponuky zamestnania v spoločnosti – právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy alebo súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:

1. Poskytovanie odpovedí na otázky uvedených v kontaktných formulároch – jeden rok od vyplnenia kontaktného formulára.

2. Vytvorenia užívateľského konta na webovej stránke www.klotinkfit.com a vybavenie objednávky – Spoločnosť uchováva osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským kontom, kým je toto konto zriadené, keďže tieto údaje sú nevyhnutné na to, aby Spoločnosť vedela toto konto prevádzkovať. V prípade, že užívateľ nemá zriadené konto alebo si ho zruší, Spoločnosť uchováva osobné údaje 2 roky od poslednej objednávky.

3. Organizovanie spotrebiteľských súťaží na Facebooku a Instagrame – 1 rok od vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže

4. Marketing vlastných služieb spoločnosti - po dobu do 2 rokov od okamihu ukončenia zmluvy alebo do okamihu zrušenia prihlásenia na odber newslettera

5. Zaradenie do databázy na posielanie newslettera – do odvolania súhlasu s odberom newslettera, najdlhšie po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu

6. Výberové konanie – počas výberového konania a v prípade, že uchádzač o zamestnanec poskytne súhlas so spracúvaním osobných údajov, 2 roky po skončení výberového konania.

Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti so svojou činnosťou spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje ďalším subjektom, a to konkrétne: dodávateľom programátorských služieb alebo spoločností, ktoré spravujú systémy spoločnosti, dodávateľom marketingových služieb, orgánom verejnej moci, subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, iným dodávateľom, odberateľom, slovenskej pošte, doručovateľom, kuriérom, cloudovým službám. Za účelom zvýšenia zážitku z návštevy webovej stránky spoločnosť spolupracuje s nasledujúcimi spoločnosťami: Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd.,  

Ako prevádzkovateľ spoločnosť dohliada na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

 

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

Spoločnosť sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu získané osobné údaje profiluje. Na tento účel používa automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posiela individualizované správy a ponuky produktov a služieb spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov pomáha lepšie spoznať potreby, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť ponuku produktov a služieb.

 

Práva užívateľov

Užívatelia ako dotknuté osoby majú nasledujúce práva:

1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.

2. Právo na prístup – užívateľ má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má spoločnosť k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané.

3. Právo na opravu – na základe požiadavky užívateľa spoločnosť aktualizuje spracúvané osobné údaje.

4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi spoločnosť získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.

5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby spoločnosť prestala používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.

6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy.

7. Právo namietať – užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať  námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, spoločnosť nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.

8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny uvedenej pri tovare (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).

9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.4. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe prostredníctvom formulára na adresu:

Klotinkfit s.r.o.
Hurbanova 985
019 01, Ilava
Slovensko

9.5. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné vyplniť a odoslať elektronicky na tomto odkaze: https://klotinkfit.com/sk/support/returns/.

9.6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

9.7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to spôsobom podľa bodu 9.9. týchto všeobecných obchodných podmienok; právo predávajúceho podľa ods. 9.10 tým nie je dotknuté.

9.8. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. prevodom na bankový účet určený kupujúcim) a ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť uplatnením darčekovej poukážky, predávajúci poskytne kupujúcemu novú darčekovú poukážku vo výške uplatnenej darčekovej poukážky. Kupujúci môže tento kredit uplatniť pri ďalšom nákupe u predávajúceho. V prípade, že kupujúci zvolil na uhradenie časti objednávky aj iný spôsob platby, kupujúci vráti túto časť platby v súlade s týmito VOP.

9.9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

9.11. Ak kupujúci nevrátil tovar predávajúcemu spolu s odstúpením od zmluvy a ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia tovaru, kupujúci je povinný najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie zaslať tovar naspäť predávajúcemu na adresu:

Klotinkfit s.r.o.
Hurbanova 985
019 01, Ilava
Slovensko

9.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Výška nákladov na vrátenie tovaru spravidla závisí od vlastností tovaru (rozmery, hmotnosť), vzdialenosti a zvoleného spôsobu dopravy a približne zodpovedá nákladom uvedeným v košíku, teda nákladom štandardne vynakladaným na doručenie tovaru zákazníkovi.

9.13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na help@klotinkfit.com alebo na adrese: Hurbanová 985, Ilava 01901 Slovenská republika), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.Box 5, 820 0T Bratislava, pričom kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej preubliky a je dostupný na stránke www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.

11.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.

11.3. Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ.

11.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona š. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V pochybnostiach o obsahu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci - spotrebiteľ, alebo týchto VOP vrátane ich príloh platí výklad, ktorý je pre kupujúceho - spotrebiteľa priaznivejší.

11.6. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná právomoc slovenských súdov. Platnosť ustanovení medzinárodných zmlúv o právomoci ostatných súdov tým nie je dotknutá.

12. ZOZNAM PRÍLOH

12.1. Neoddeliteľnou súčasťou prvej časti VOP sú tieto prílohy:

a. Príloha č. 1 k VOP: Reklamačný formulár/Formulár na odstúpenie od zmluvy

b. Príloha č. 2 k VOP: Doplnkové služby

II. Obchodné podmienky vzťahujúce sa na kupujúcich - podnikateľov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1. Druhá časť týchto VOP (na účely druhej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je Klotinkfit s.r.o., so sídlom Hurbanova 985, 019 01 Ilava, Slovenská republika, IČO 53 578 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka č. 41411/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim - podnikateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

1.2. Kupujúcim sa v zmysle druhej časti týchto VOP rozumie (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. V prípade, že fyzická osoba v objednávke uvedie svoje IČO alebo DIČ, predpokladá sa, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na účely týchto VOP sa považuje za podnikateľa.

1.3. Pojmy v tejto časti VOP majú rovnaký význam, ktorý im priznáva prvá časť VOP, pokiaľ nie sú v tejto časti definované inak.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť

a. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a

b. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, zakázať predávať tovar nadobudnutý od Predávajúceho, pričom v tomto prípade je Predávajúci povinný spätne odkúpiť aktuálne zostávajúce skladové zásoby Kupujúceho nadobudnuté od Predávajúceho, a to za nadobúdaciu cenu.

2.4. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

2.5. Kupujúci má najmä povinnosť

a. prevziať tovar a

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.6. Kupujúci sa zaväzuje, že bude tovary Predávajúceho a jeho značku KlotinkFIT reprezentovať dôstojným spôsobom

2.7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

2.8. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že akýkoľvek tovar, ktorý nadobudne Kupujúci od Predávajúceho je určený výhradne na ďalší predaj koncovému zákazníkovi - spotrebiteľovi a Kupujúci sa zaväzuje, že tento tovar nebude ponúkať a predávať iným obchodníkom, teda osobám vystupujúcim v inom postavení ako spotrebiteľskom. Ak Kupujúci poruší povinnosť neponúkať a nepredávať tovar nadobudnutý od Predávajúceho ďalším obchodníkom, toto porušenie sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok a v tomto prípade má Predávajúci právo ukončiť obchodnú spoluprácu s Kupujúcim.

2.9. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že akýkoľvek tovar, ktorý nadobudne Kupujúci od Predávajúceho je určený na ďalší predaj výlučne v domovskej krajine Kupujúceho a nie je možné ho predávať či inak distribuovať tretím osobám mimo domovskú krajinu Kupujúceho. Za domovskú krajinu Kupujúceho sa pre účely tejto zmluvy považuje krajina, v ktorej má Kupujúci sídlo. Ak Kupujúci poruší povinnosť predávať či inak distribuovať tovar nadobudnutý od Predávajúceho len v rámci svojej domovskej krajiny,  toto porušenie sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok a v tomto prípade má Predávajúci právo ukončiť obchodnú spoluprácu s Kupujúcim.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) označenej ako „Potvrdená“ alebo podobným, významovo rovnakým označením.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie o zaevidovaní objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

3.4. Predávajúci môže k objednávke ponúkať dodatočný tovar bezodplatne (ďalej len „dar“). Objednanie daru je nepovinné.

4. DOJEDNANIE O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“) jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. Platba prevodom,

b. platba kartou online.

4.2. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

4.3. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. Prípadné poplatky za doplnkové služby sú v objednávke aktualizované podľa výberu doplnkových služieb kupujúcim priebežne, nikdy však až po odoslaní objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase, štandardne do 5 pracovných dní odo dňa úhrady, za predpokladu, že má Predávajúci tovar skladom. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho s tým, že dodacia lehota takéhoto tovaru je 14 – 35 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Osoba preberajúca tovar v mene alebo za kupujúceho je na žiadosť predávajúceho alebo prepravcu povinná preukázať oprávnenie tovar prevziať. 

5.3. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu nebudú uznané.

5.4.O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.5. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu.

5.6. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci ho neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PODNIKATEĽOV

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

7.2. Pre vybavovanie reklamácií platí tento reklamačný poriadok pre podnikateľov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka a bol kúpený prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane všetkého jeho príslušenstva.

7.5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu elektronicky, pričom tovar doručí predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedeným nižšie, alebo v listinnej podobe spolu s reklamovaným tovarom priamo na adresu (ľubovolnou kuriérskou službou - pošta…)

7.6. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kupujúci je ďalej povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

7.7. Za deň začatia reklamácie sa považuje deň, kedy kupujúci doručil predávajúcemu:

a. formulár na uplatnenie reklamácie,

b. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva.

7.8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a. ak kupujúci nepreukáže, že tovar kúpil u predávajúceho,

b. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c. uplynutím záručnej doby,

d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar,

f. poškodením tovaru prirodzeným opotrebením, náhodnou skazou alebo zhoršením.

7.9. Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho-podnikateľa v lehote do 30 dní.

7.10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru

b. výmenou tovaru

c. vrátením kúpnej ceny

d. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.11. Predávajúci o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady.

7.13. Záručná doba na nový tovar je 12 mesiacov (ďalej len „záručná doba“) za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená kratšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

7.14. Ak sa použitý tovar predáva za nižšiu cenu, než za akú sa predáva tovar nový, nevzťahuje sa záruka na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

7.15. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar v dôsledku jeho opravy.

7.16. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba na tento nový tovar odo dňa prevzatia nového tovar.

7.17. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, predávajúci zabezpečí jej opravu. 

7.18. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví kupujúcemu dobropis.

7.19. V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

a. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c. odstúpiť od zmluvy.

7.20. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7.21. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo odstránenie vád tovaru.

7.22. Do času, kým kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo kým neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

7.23. V prípade, ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú poskytne predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru okrem nároku na náhradu škody; to neplatí, ak predávajúci kupujúcemu oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

7.24. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto Reklamačného poriadku, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa tohto Reklamačného poriadku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. 

7.25. Na účely týchto VOP je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

7.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim pri reklamácii.

7.27. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, môže kupujúcemu ponúknuť, že vady odstráni na náklady kupujúceho.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov ustanovených týmito VOP a všeobecne záväzným právnym predpisom. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť kupujúcemu všetky platby. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo zmenenej cene.

8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny uvedenej pri tovare (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).

8.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov ustanovených touto časťou VOP alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Kupujúci - podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov, z ktorých je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba kupujúci - spotrebiteľ podľa prvej časti týchto VOP (napríklad odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní).

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy/reklamačný formulár

Nájdete na tejto stránke - https://klotinkfit.com/sk/support/returns/.

Dôvod odstúpenia od zmluvy/vrátenia tovaru 4):

Poučenie pre spotrebiteľa: Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie zaslať tovar naspäť predávajúcemu jedným zo spôsobov stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Príloha č. 2: Doplnkové služby

ODDIEL I.

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

1. Táto príloha č. 3 k VOP: Doplnkové služby (ďalej len „táto príloha“) ustanovuje ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s doplnkovými službami uvedenými v tejto prílohe.

2. Pojmy nedefinované v tejto prílohe majú rovnaký význam, ktorý im priznáva prvá časť VOP, ak je kupujúcim doplnkovej služby spotrebiteľ, alebo druhá časť VOP, ak je kupujúcim doplnkovej služby podnikateľ

3. Doplnkovými službami sa na účely tejto prílohy rozumie:

4. Poistenie zásielky

5. Všetky doplnkové služby sú dobrovoľné a poskytované kupujúcemu výlučne na základe jeho prejavu vôle. Predávajúci v žiadnom prípade nepodmieňuje uzavretie zmluvy ani riadne plnenie svojich povinností objednaním niektorej z doplnkových služieb.

6. V prípade, ak si kupujúci želá objednať doplnkovú službu alebo služby, zaškrtne príslušné políčko alebo políčka počas procesu tvorby objednávky; dodatočné objednanie doplnkovej služby nie je možné. Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý obsahuje doplnkovú službu, vzniká zároveň zmluva o doplnkovej službe (ďalej len „zmluva o doplnkovej službe“).

7. Predávajúci si vyhradzuje právo neponúkať doplnkové služby pre niektoré tovary. O dostupnosti jednotlivých doplnkových služieb pre jednotlivé tovary je kupujúci informovaný počas tvorby objednávky.

8. Doplnkové služby je možné kombinovať.

9. Predávajúci zodpovedá za vady doplnkových služieb. Pre vybavovanie reklamácií platí Reklamačný poriadok.

ODDIEL II.

POISTENIE ZÁSIELKY

1. ÚČEL A ROZSAH POISTENIA ZÁSIELKY, VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Službou Poistenie zásielky sa rozumie činnosť predávajúceho pozostávajúca z urýchleného prijímania oznámení o vadách tovaru spôsobených počas prepravy a ich urýchleného odstraňovania výmenou tovaru za nový mimo reklamačného konania, spôsobom a za podmienok ustanovených týmto oddielom (ďalej len „Poistenie zásielky“). Zmluva o doplnkovej službe Poistenie zásielky nie je poistnou zmluvou a takto založený vzťah medzi zmluvnými stranami nie je poistením v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistenie zásielky je komerčná služba ponúkaná kupujúcemu za odplatu.

1.2. Poistenie zásielky neobmedzuje ani nepodmieňuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a Reklamačného poriadku.

1.3. Poistenie zásielky sa vzťahuje iba

a. na poškodenie alebo zničenie tovaru, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené pri preprave a

b. na tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ku ktorej bola zmluva o tejto doplnkovej službe uzatvorená.

1.4. Nárok z Poistenia zásielky nemožno uplatniť

a. na iný tovar alebo poškodenie, než je uvedené v predchádzajúcom odseku, alebo

b. po márnom uplynutí lehoty na uplatnenie nároku.

2. POSKYTNUTIE SLUŽBY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

2.1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, avšak najneskôr do jej úplného poskytnutia. Odstúpenie iba od zmluvy o doplnkovej službe nemá vplyv na trvanie kúpnej zmluvy. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa primerane použije aj pre odstúpenie od doplnkovej zmluvy.

2.2. Z povahy a účelu služby Poistenie zásielky vyplýva, že začatie jej poskytovania je možné iba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a že sa považuje za úplne poskytnutú uplynutím lehoty, v ktorej môže kupujúci uplatniť nárok z nej vyplývajúci, alebo doručením nového alebo iného tovaru.

2.3. Predávajúci kupujúceho poučuje, že udelením súhlasu (odoslaním objednávky) so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o doplnkovej službe.

2.4. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že

a. bol riadne poučený o nemožnosti odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe podľa predchádzajúceho odseku a

b. súhlasí so začatím poskytnutia služby Poistenie zásielky pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.5. Právo kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP ani právo uplatniť reklamáciu podľa Reklamačného poriadku týmto nie je dotknuté. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku z tejto doplnkovej služby, predávajúci nemá povinnosť vrátiť kupujúcemu platbu za službu Poistenie zásielky.

3. PREDĹŽENÁ LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3.1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu aj bez uvedenia dôvodu aj v období po uplynutí zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty 30 dní odo dňa doručenia tovaru

3.2. Právo na odstúpenie od zmluvy v predĺženej lehote sa vzťahuje iba na tovar, ktorý je nepoškodený a bez známok použitia v pôvodnom balení.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 01.01.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí. 

 

Záleží nám na Vašom súkromí

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webu, zatiaľ čo iné nám ho pomáhajú vylepšiť spolu s vašim používateľským zážitkom. Vďaka nim vám zobrazujeme ponuky šité na mieru a ponúkame produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Na to však potrebujeme váš súhlas s používaním všetkých cookies. Kliknutím na tlačidlo “Rozumiem” súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

Tieto cookies sú nevyhnutné na fungovanie webu a nie je možné deaktivovať ich. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.

Reklamné cookies môžu byť našej stránke nastavené prostredníctvom našich reklamných partnerov. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu Vašich záujmov a na zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné informácie, ale sú založené na jedinečnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia s ktorým sa pripájate na internet. Pokiaľ tieto cookies nepovolíte, nebude sa Vám zobrazovať cielená reklama.

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.

Zobraziť detaily